Byggnader på F 4 vid nedläggningen

Den 27 april 2006 vandrade vi runt på flottiljområdet och dokumenterade så många byggnader som vi kom åt.
Den 10 maj kompletterades med Kungsgården samt byggnader och anläggningar söder om Bynäsgrinden
Just nu håller vi på att sätta text till alla bilder!

Bilderna är klickbara (de blir större om Du klickar på bilden!)
Om du har svårt att orientera dig så finns här en KARTA (från 2005) över flottiljorådet!

Foto och copyright samtliga bilder: K-G Holmberg och Anders Falk 

  Flottiljområdet  (2006-04-27, 2006-05-10)
Skylt vid Frösö kyrka.jpg (89740 byte) Orienteringstavlan vid Frösö kyrka 115-1558_IMG.JPG (259874 byte) Infarten till flottiljområdet
115-1559_IMG.JPG (305878 byte) Orienteringstavlan vid vakten vakten.JPG (279134 byte) Flottiljvakten...
...vaktlokal som byggdes i samband med att hela området inhängnades på 80-talet. Innehöll även förläggning för vakt- och insatsstyrkans vpl.
Tl tornet.jpg (40804 byte) Byggnad 4 med nya flygledartornet..
..byggdes 1953 och har om- och påbyggts ett antal gånger. Byggnaden har även inrymt sambandscentral, väderavdelning och brandgarage.
By1_3.JPG (264611 byte) Kanslihuset, By 1..
..innehöll flottiljledning, kanslifunktioner och under lång tid flottiljväxelfunktionen.
Före militärrestauangens tillkomst fanns på övervåningen officersmässen.
By1_4.JPG (580645 byte) Kanslihuset, By 1 By3.JPG (329243 byte) Byggnad 3...
..var Mobavdelningens (tidigare avd 9) expedetionslokal. Under en del av de sista åren fanns även flottiljväxeln inrymd i denna byggnad.
By7.JPG (286988 byte) Byggnad 7 (Gamla vakten)..
..var före den stora inhägnaden av flottilj-
området och den nya flottiljvakten, vaktlokal och arrestlokal.
By7_2.JPG (270823 byte) Byggnad 7 (Gamla vakten)
Teleförråd.JPG (309927 byte) 3. stationskomp. vapenverkstad...
...även benämnd "Gamla vapen", användes under de sista åren som Martelekontorets markteleförråd.
Ångan_1.JPG (213201 byte) Byggnad 201 ("Ångan")...
... innehöll tidigare flottiljens panncentral och var även VVS-verkstad och upl för driftpersonalen.
Ångan_2.JPG (383451 byte) Byggnad 201 ("Ångan") Bastun.JPG (355550 byte) Byggnad 13 (Bastun)...
..bad- och bastuanläggning, senare även exp för friskvården, gym etc. I källaren fanns en tvättstuga avsedd för de boende inom flottiljområdet.
Enda kvarvarande baracken.jpg (71219 byte) Barack 31...
...var soldatskolans förläggning och senare ombyggd som explokal för utbildningskompaniet.
By8_1.JPG (275129 byte) Kasern 8...
...var förläggning för vpl tillhörande brand- och räddningsstyrkan, vaktstyrkan mfl.
By8_2.JPG (349471 byte) Kasern 8...
...hade vidbyggt ett brandgarage som  nyttjades efter det att man växt ur det som fanns i tornet.
By21.JPG (545244 byte) Kasern 21 och 23
By22_1.JPG (462391 byte) Kasern 22...
...var förläggning för vpl tillhörande stationskompanierna. 
By22_2.JPG (316579 byte) Kasern 22...
...på södra gaveln inrymdes STRIL-
enhetens expedetionslokaler samt under de sista 10 åren Fastighetsdetaljen.
Kasern 21.jpg (55937 byte) Kasern 21...
..
var förläggning för vpl tillhörande stations-
kompanierna. Här fanns även under en tid 
kompaniexp för 1-3. stnkomp. Där fanns 
även mobavd. bilregister
By23.JPG (371857 byte) Kasern 23   
...var förläggning för utb-/speckomps vpl,
dessutom fanns där kompaniledning och kompexp för utb-/speckomp.
Utbildningsförrådet fanns i källaren.
Kasern 23.jpg (57564 byte) Entrén till kasern 23 med explokalerna till vänster om trapphuset. By51.JPG (323336 byte) Kasern 51..
..innehöll från början "furir-" och hyresrum.
Under senare år befälsrum för urtildningskampaniets befäl
By56.JPG (503169 byte) Kasern 56...
..innehöll från början "furir-" och hyresrum.
Under senare år befälsrum för urtildningskampaniets befäl
By9.JPG (255869 byte) Byggnad 9 Simulatorn...
...byggdes under början av 70-talet för den J35D simulator som flyttades från F3.
I och med ombeväpningen till JA37, ersattes denna med en JA37-simulator.
By10_1.JPG (298316 byte) Byggnad 10 skolsalsbyggnaden härstammar från "Frösö läger-tiden".
Bilden visar östra gaveln
By10_2.JPG (425402 byte) Byggnad 10 skolsalsbyggnaden...
...innehöll lektiossalar i allmänhet, sambandsavd lektionssalar och amatörradiostation. På övervåningen var sjukvårdsskolan lokaliserad.
By10_3.JPG (305036 byte) Byggnad 10 skolsalsbyggnaden.
Västra gaveln.
By11_1.JPG (215664 byte) Byggnad 11 Instruktionsverkstaden..
..lokaler för utbildning, allmän och flygplanbunden, samt lokaler för bilut-
bildning. 
By11_2.JPG (314266 byte) Byggnad 11 Instruktionsverkstaden.
Källarvåningen var tidigare flj. bilverkstad, senare år fanns här aggregatutbindningen.
By24.JPG (231711 byte) Kasern 24 "Postbaracken",...
...härstammar från "Frösö läger-tiden". Har genom åren innehållit många olika funktioner, poststationen Frösön 4, avd 3/4, kameralavd, sambandsavd, foto, bokförråd, basenheten, strilenheten  mfl.
By25.JPG (314661 byte) Kasern 25, ..
...
härstammar från "Frösö läger-tiden".
VPL-förläggning på nedre botten. Övervåningen har bl a varit bibliotek och sedermera explokaler för Basenheten.
By25_2.JPG (366001 byte) Kasern 25...
..övertogs 1980 av det nyuppsatta "Radarövningskomp" och kom att vara detta kompanis förläggning under de därpå följande 20 åren.
By221.JPG (277292 byte) Byggnad 221...
.. gemenligen kallad "Missnöjet", innehöll uthyrningsrum för anställda och tillfälliga gäster.
By222.JPG (369992 byte) Byggnad 222...
..
innehöll uthyrningsrum för anställda och tillfälliga gäster.
I början av flj. "datorisering" fanns här ADB-avdelningen.
By42_1.JPG (290892 byte) Militärrestaurangen "Murklan"...
...invigdes 1979 och ersatte "gamla matsalen (revs 1980), och de tre dåvarande mässarna. 
By42_2.JPG (293600 byte) Militärrestaurangen "Murklan"...
... innehöll matsalar för värnpliktiga och anställd personal samt fritidslokaler, musikrum och bibliotek mm.
By42_3.JPG (364623 byte) Militärrestaurangen "Murklan" By42.JPG (198226 byte) Militärrestaurangen "Murklan"
Minnessten framför Murklan.JPG (325833 byte) Minnesstenen vid Murklan...
..."Hårdstenen" från 1690, Hård var regementschef på Jämtlands regemente, stenen minner om kung Carl XI besök på Frösön.
Stril.jpg (49435 byte) StriC-byggnaden...
...byggdes för strilenheten och innehöll Strilstaben, StriCkomp och ledningsenhet.
Hela byggnaden togs i bruk så sent som under 2002!
By62.JPG (315826 byte) Byggnad 62...
   är den äldsta bevarade byggnaden från "Frösöläger-tiden", före det att by 1 kom till var detta kanslihus och offmäss för den nystartade 4. flygkåren. Sedermara underofficersmäss på övervåningen.
By62_2.JPG (406049 byte) Byggnad 62...
... på nedre har det bl a funnits hyresrum, tandläkarmottagning och dagbefälsrum.
Efter mässarnas flytt till "Murklan" övertog personalenheten (och "kassan") hela byggnaden.
Sjukhuset.JPG (354775 byte) Byggnad 16 sjukhuset...
...var flottiljens egna lilla hälsocentral med läkarmottagning, tandläkarmottagning och tidigare även en vårdavdelning.
By63a.JPG (462856 byte) Byggnad 63a reservkraft
By77.JPG (253224 byte) KörC tvätt- och smörjhall...
...användes för service tillsyner och mindre reparationer på Körcentralens fordonspark. 
by84.JPG (269005 byte) Byggnad 84 "Dronthangaren"
By88.JPG (211244 byte) Hangar 88 "Snö".
Till och med 35-tiden bedrevs teleteknisk efterservice (efter flygplantillsyner) på övre plan. Fälthållningsplutonen har sitt garage på nedre botten, senare även övre plan.
By89_1.JPG (233932 byte) Gamla 1.div och från 1981 helikopter och sambandsflyg
By89_2.JPG (414131 byte) Hangar 89 "Siporexen".
Tillsammans med H82 tillhörde denna 
1. stnkomp, verksamheten avslutades i och med 35-tiden. Därefter blev det brandstation och upl för räddningsstyrkan
By103_1.JPG (213510 byte) Byggnad 103 "Snicken"...
...var flottiljens snickerivekstad där allehanda träföremål tillverkades eller renoverades av flottiljens skickliga snickare.
Serviseförråd_2.JPG (313031 byte) Byggnad 111 Serviceförrådet.
Var tidigare flottiljverkstad, den äldsta delen var i anspråktagen redan 1927. Sedermera Intenhetens byggnad i sin helhet, med exp, intendenturförråd, mobförråd, vapenförråd, serviceförråd mm. mm.
By108.JPG (242747 byte) Byggnad 108...
...användes som garage och lektionssalar för fordonsutbildningen. Före detta tillhörde lokalerna "gamla" flygverkstaden, avd 6.
By113.JPG (233674 byte) Byggnad 113...
...kallades även "gamla" filterverkstaden.
Där servades tankningsmaterielen. Under de senare åren stod byggnaden i princip oanvänd.
By17.JPG (307575 byte) Byggnad 17 Brylunda...
...var flottiljens samlings- och filmsal. 
Under senare år fanns även fotoavd på övre våningen. Egentligen var "Brylunda" den byggnad som fanns mitt emot (revs under 90-talet).
Nya värmec.JPG (252278 byte) Panncentralen.
Byggdes på senare tid då den ersatte by 201. I och med att F4 övergick till fjärrvärme under 90-talet, så utgjorde denna en servicevärmecentral, främst med fliseldning
By114_1.JPG (247846 byte) Byggnad 114 Tekniska enheten
Motorprovhuset_1.JPG (219550 byte) Motorprovhuset...
...byggdes ursrungligen för JA37 behov. Efter STOR ombyggnad för JAS39 behov stod så byggnaden klar men endast några enstaka prov hanns med före slutet!
Motorprovhuset_2.JPG (248665 byte) Motorprovhuset.
Fore JA37 skedde motorprov utomhus, vanligen på CAPE, detta på andra sidan fältet där nya civila flygstationen nu ligger.
By114_2.JPG (191281 byte) Byggnad 114 Tekniska enheten...
... uppfördes under slutet av 70-talet som ny flottiljverkstad, med administration, flygplanverkstad och sidoverkstäder. 
By114_3.JPG (243141 byte) Byggnad 114 Tekniska enheten
By114_4.JPG (242357 byte) Byggnad 114 Tekniska enheten Tvätthall ny.JPG (204042 byte) Nya tvätthallen...
...uppfördes under de sista åren på 90-talet.
Här kunde såväl flygplan som större hjulfordon tvättas på ett miljöriktigt sätt!
115-1542_IMG.JPG (187158 byte) Byggnad 91 Fordonsverkstaden...
...byggdes under 90-talet och ersatte källarvåningen på by 11. Här fanns alla faciliteter för fordonsunderhåll och även en stor tvätthall.
115-1543_IMG.JPG (211949 byte) Byggnad 91 Fordonsverkstaden och
filterverkstaden...
...filterverkstaden tillkom något år efter fordonsverkstaden. Här bedrevs underhåll av drivmedelsmaterielen.
Bynäsgrinden.JPG (222240 byte) Bynäsgrinden och flytsyreförrådet...
...här "tillverkades" den syrgas som behövdes i flygplanens syrgasförråd.
Drivmedel.JPG (263943 byte) Drivmedelsanläggningen...
...tillhandahöll alla former av flytande drivmedel för såväl flygplan som fordon och t ex fotogenlampor!
G-sal_2.JPG (261837 byte) Gymastiksalen är en av de byggnader som är kvar sedan Frösö läger tiden. G-salen_1.JPG (324418 byte) Gymnastiksalen
H81.JPG (222662 byte) Hangar 81...
...var 2. stnkomps lokaler fram till 1972.
Därefter tillhörde hangaren 1. stnkomp och därefter var den mest förrådslokal.
H81_2.JPG (271751 byte) Hangar 81...
...expeditionsdelen, var 2.div hemvist fram till 1972 då verksamheten flyttades över till den nybyggda hangar 90. Därefter använde vaktstyrkan lokalerna för sin personal.
H82_1.JPG (284340 byte) Hangar 82...
...var tillsammans med H89 1.stnkomps hangarer t o m 35-tiden.
Därefter hangar för sambandsflyg och helikopter. Nedre delen körC, flygförråd 
H82_3.JPG (230530 byte) Hangar 82 och 89
H82_89.JPG (418034 byte) Hangar 82 och 89 H83_1.JPG (235090 byte) Hangar 83 västra skeppet...
...var 3. stnkomps hangar fram till 1978. Efter detta blev det utrymmen för Radarkomp 860.
Undervåningen var fram till 1978 serviceförråd.
H83_2.JPG (229220 byte) Hangar 83 östra skeppet...
...
övertogs först av helikopter/samb.flyg och därefter av det nya Rrgc/T.
Undervåningen innehöll bok- och blankettförrådet fram till nedläggningen.
H92.JPG (213543 byte) Hangar 92...
...
var 1. stnkomps hangar i och med 37-epoken. På sluten ombyggd för JAS 39 krav och därmed den enda hangar som vår synnerligen korta JAS 39 epok utnyttjade.
Hangar 92.jpg (34897 byte) Hangar 92 sedd från hangar 81 H92_2.JPG (215930 byte) Hangar 92 sedd från platta 92
Jashus.JPG (501227 byte) Bullervallen vid platta 92...
...
byggdes för JAS 39 krav, klargöringsområde för JAS 39.
H 90.jpg (51443 byte) Hangar 90...
...
byggd 1972, var 2. stnkomps hangar sedan dess, t o m 37-tiden.
H90_2.JPG (221977 byte) Hangar 90 sedd från platta 90 Hangar 90.jpg (49217 byte) Hangar 90
Platta 90.JPG (388198 byte) Platta 90...
...
var 2. stnkomps klargöringsområde
Hangar vid Vallaleden.jpg (82439 byte) Fälthangar vid Vallakorset...
...
tillhörde B41 och dess uppställningsområde (UOM), avsedd som servicehangar. Nyttjades mest som förråd.
Luftvapenhallen.jpg (60831 byte) Luftvapenhallen....
...byggnad 117. Tidigare inrymde byggnaden bilutbildningens garage.
Hundgård.jpg (47192 byte) Hundgården
Hundstall.jpg (93626 byte) Hundgården Minnessten.jpg (105992 byte) Minnestavla vid hundgården
 
  Kungsgården, Glasett och Västbyn  (2006-05-18)
115-1545_IMG.JPG (432770 byte) Chefsbostaden vid Kungsgården...
...
Här hade flottiljchefen under alla år sin tjänstebostad
115-1549_IMG.JPG (453417 byte) Kungsgården
115-1552_IMG.JPG (334648 byte) Kungsgåden från sjösidan 115-1551_IMG.JPG (381386 byte) Trädgården mot sjön och bryggan
115-1553_IMG.JPG (599028 byte) Förråd och växthus 115-1554_IMG.JPG (579321 byte) Annexet vid Kungsgården
115-1547_IMG.JPG (598416 byte) "Ladugården" 115-1548_IMG.JPG (348207 byte) Härbret ...
...användes bl a av flottiljens officerssällskap i samband med det årliga "Lillejulfirandet"
115-1556_IMG.JPG (528458 byte) Glasett...
..var under hela tiden personalbostäder
115-1557_IMG.JPG (293971 byte) Glasett byggnad 233 och 234...
...var under hela tiden personalbostäder
115-1560_IMG.JPG (666141 byte) Västbyn byggnad 242...
..var under hela tiden personalbostäder
115-1561_IMG.JPG (650982 byte) Västbyn byggnad 241...
..var under hela tiden personalbostäder
115-1562_IMG.JPG (625398 byte) Västbyn byggnad 224...
..var under hela tiden personalbostäder
115-1563_IMG.JPG (588179 byte) Västbyn byggnad 223...
..var under hela tiden personalbostäder
 
  Bynäset (söder Bynäsgrinden)  (2006-05-10)
115-1522_IMG.JPG (450375 byte) Skidstadion vid Bynäsgrinden 115-1523_IMG.JPG (437002 byte) Vallaboden vid skidstadion
115-1524_IMG.JPG (294691 byte) Stora skjutbanan...
...
byggdes under 1990-talet om till en fullt modern automatbana där all markering kunde ske direkt vid skjutvallen.
Är nu jämnad med marken!
115-1525_IMG.JPG (615131 byte) 200-metersvallen
Är nu borta!
115-1526_IMG.JPG (327408 byte) Markörvallen vid stora skjutbanan...
...och målboden där alla skjuttavlor fanns förvarade. 
Nu riven och helt borta!
115-1527_IMG.JPG (343895 byte) Lilla skjutbanan...
...tillkom då den gamla pistolbanan nedanför by 111 fick nyttjandeförbud. Hade duellställ för pistolskytte mm.
Nu helt borta!
115-1528_IMG.JPG (478227 byte) Värmestugan vid skjutbanorna 115-1529_IMG.JPG (320188 byte) Brandövningsbanan
Riven och betongplattan fragmenterad och bortforslad!
115-1530_IMG.JPG (363942 byte) Nästet..
..
användes inte under de sista åren varför hela anläggningen revs och marken återställdes.
115-1531_IMG.JPG (491522 byte) Målboden vid nästet
115-1532_IMG.JPG (422168 byte) Handgranatbanan...
...
användes inte heller den under de sista åren, varför även den marken återställdes
115-1534_IMG.JPG (430068 byte) Miniatyrbanan...
..
användes framför allt under "K-pisttiden" då övningar med kammarammunition genomfördes här. 
115-1538_IMG.JPG (287372 byte) Sjöflyghangar H85...
...ingick på sin tid i F4 sjöflygstation. Användes sedan sjöflygplanen försvunnit som förråd.
115-1537_IMG.JPG (296433 byte) Sjöflyghangar H86....
...flygambulanshangaren, ingick på sin tid i F4 sjöflygstation Användes sedan sjöflygplanen försvunnit som förråd.
115-1539_IMG.JPG (314570 byte) Sjöflyghangar H85...
...sedd från slipen.
115-1540_IMG.JPG (324942 byte) Sjöflyghangar H86...
...sedd från slipen.

Tillbaka